Kindcentrumraad

Wat doet de Kindcentrumraad? 

De Kindcentrumraad is betrokken bij het beleid en de ontwikkeling van het kindcentrum. De Kindcentrumraad vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van ons kindcentrum en bespreekt met de directie de ontwikkeling van het kindcentrum en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Allerlei zaken zoals de organisatie, de inzet van middelen, formatie, het kindcentrumconcept etc. staan bij de Kindcentrumraad op de agenda. De ontwikkelingen worden kritisch gevolgd, er wordt gekeken naar wat goed gaat en wat beter kan. De Kindcentrumraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, stelt vragen en geeft instemming op onderwerpen die met het beleid van het kindcentrum te maken hebben. 

De Kindcentrumraad voor ouders

Iedere ouder kan via de Kindcentrumraad zijn stem laten horen. De oudergeleding in de Kindcentrumraad vertegenwoordigt de ouders van het kindcentrum. De Kindcentrumraad behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u een vraag of opmerking laat het ons weten! Ons mailadres is: mr.rehoboth@ckcdrenthe.nl 

De leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de Kindcentrumraad behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt o.a. via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. 

De Kindcentrumraad bestaat uit 5 ouders en 4 teamleden. 

Kindcentrumraad vergaderingen

De Kindcentrumraad overlegt ongeveer 6 keer per jaar. De Kindcentrumraad vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal plaats op school. Wilt u een vergadering bijwonen laat het ons weten, dan informeren wij u over eventueel afwijkende tijden en locatie.  

Hoe kom je in de Kindcentrumraad? 

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van het kindcentrum gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich zelf verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de Kindcentrumraad, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.