De zorg voor onze leerlingen

In de zorg voor onze leerlingen willen we recht doen aan alle kinderen. Kinderen die meer kunnen mogen minder reguliere lesstof maken waardoor tijd vrijkomt voor verdieping en verrijking. Leerlingen die de inhoud en/of het tempo van de leerstof moeilijker aankunnen bieden we extra begeleiding. Indien nodig wordt een Plan van Aanpak opgesteld.

Kwaliteitscoördinator

De zorg voor leerlingen wordt gecoördineerd door de kwaliteitscoördinator. Op onze school is dat Anja Huijing. Zij zorgt ervoor, samen met de leerkracht en eventuele externe instanties, dat in de school de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd blijft. Een aantal keren per jaar voert zij gesprekken met de groepsleerkrachten, de zogenaamde groeps- en leerlingbesprekingen. Ook onderhoudt zij contact met alle instanties die betrokken zijn bij de leerlingenzorg.

Leerlingvolgsysteem

In het leerlingvolgsysteem Parnassys worden de ontwikkelingen van de leerlingen bijgehouden. De gegevens worden op verschillende manieren verkregen:

  • Methodegebonden toetsen: In alle methoden die wij gebruiken worden regelmatig toetsen afgenomen. De resultaten geven aan of de leerling de leerstof goed heeft begrepen.
  • IEP toetsen: Een aantal keren per jaar worden deze toetsen, ontwikkeld door IEP, afgenomen. De resultaten geven ons een beeld van de ontwikkeling van de kinderen gericht op de referentiedoelen. Deze toetsen meten wat de kinderen hebben geleerd in het afgelopen half jaar. 
  • Sociaal Emotioneel: Niet alleen de cognitieve, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bijgehouden en geregistreerd, door middel van vragenlijsten.
  • In groep 8 wordt de IEP-doorstroomtoets afgenomen.

Onze zorgstructuur

Signalering gebeurt in onze school aan de hand van observatie en/of toetsing. Methode onafhankelijke toetsing (IEP) gebeurt in januari en juni. Voor technisch lezen maken we gebruik van DMT en AVI toetsen. Alle resultaten leggen we vast in het volgsysteem van IEP en Parnassys (technisch lezen). 

Observaties vinden het gehele schooljaar plaats. Zowel de sociale ontwikkeling als de leerprestaties worden dagelijks gevolgd. IEP Harten en Handen wordt twee keer per schooljaar door de kinderen ingevuld. Vanaf groep 6 vullen de kinderen daarnaast een vragenlijst sociale veiligheid in die gekoppeld is met PO Vensters. Bij de kleuters wordt er gewerkt met observatielijsten. Hierbij worden doelenlijsten voor de kinderen ingevuld per periode.

Naar aanleiding van de toetsing/ observaties worden analyses gemaakt van de resultaten op groeps- en leerling niveau. Op basis hiervan worden de leerlingen ingedeeld in een plus-, basis- of zorggroep. Indien nodig wordt er een verbeterplan voor de groep geschreven.

Wanneer een leerling zich niet naar verwachting ontwikkelt, wordt extra ondersteuning geboden voor een langere periode, deze ondersteuning staat beschreven in de toets analyse bij de individuele leerling en is terug te vinden in de zorgzuil. Voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen of een specifieke aanpak hebben op gedrag wordt een Plan van Aanpak of Ontwikkelings Perspectief Plan geschreven.

Definitie van een zorgleerling: wanneer een leerling niet naar verwachting presteert spreken we van een zorgleerling. Hiervoor hanteren we de volgende criteria:

-de leerling maakt onvoldoende leergroei

-de leerling heeft een hiaat in zijn leerstofbeheersing

-de leerling gedijt niet. Welbevinden en/ of betrokkenheid vragen extra aandacht, de leerling valt hierop uit bij IEP.

 Vervolgens wordt er zorg geboden op drie niveaus, namelijk preventieve (verlengde instructie/ begeleid inoefenen), proactieve (n.a.v. gemaakte werk/ toetsing) en curatieve zorg (langdurige ondersteuning). Deze informatie is terug te vinden in de toetsmap en de zorgzuil in de groepsmap in de klas.

Bij blijvende problematiek volgt nadere diagnostiek. Dit wordt uitgevoerd door de leerkracht in samenwerking met de Kwaliteitscoördinator. Hierbij kan het Ondersteuningsteam van CKC Drenthe worden ingeschakeld.

We werken met vaste evaluatiemomenten gedurende het schooljaar. Drie keer zijn deze gekoppeld aan de groepsbespreking. Tijdens dit gesprek worden het LVS, IEP hart en handen en het algemene beeld van de hele groep besproken en komen opvallende leerlingen aan de orde.

Schoolmaatschappelijk werk/ kansencoach

Mocht u vragen hebben, bijvoorbeeld over zorgen die u heeft over een bepaalde ontwikkeling bij uw kind of wilt u advies over opvoeden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de kwaliteitscoördinator of de groepsleerkracht. De kwaliteitscoördinator kan dan contact opnemen met de jeugdverpleegkundige. Zij schakelt vervolgens de benodigde hulp in. Daarnaast kunt u te allen tijde zelf contact opnemen met het Sociaal Team De Monden met telefoonnr. 0800-2009.

Daarnaast is elke woensdagochtend onze kansencoach aanwezig. Zij is beschikbaar voor vragen over de opvoeding en kan in gesprek met kinderen als ze het ergens moeilijk mee hebben. Ouders worden hierover altijd geïnformeerd. Ouders mogen ook zelf bij haar binnen lopen. Ze is 's morgens van 8.00-10.30 uur aanwezig. 

Grenzen aan de zorg

Onze grenzen aan de zorg en de mogelijkheden binnen ons kindcentrum zijn opgenomen in onze kindcentrumgids:  Kindcentrumgids en praktische informatie